Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
184 posty 3136 komentarzy

Wrzodak Z

Oświadczenie byłych posłów LPR

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”,

                                                                                                                                    

                                                                          Oświadczenie

My, byli posłowie i działacze samorządowi LPR oraz przedstawiciele środowisk prawicy narodowej, mając na uwadze dramatyczną sytuację naszej Ojczyzny i zagrożenie jej przyszłości, oświadczamy, że postanowiliśmy zorganizować się w strukturze publicznej, celem ratowania Polski przed całkowitą jej likwidacją.
Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”, a Polacy - masą niewolników dla ,,światowych mafii korporacyjnych”.
Nie zgadzamy się na okupację Polski przez obce wojska, nie zgadzamy się na obce bazy wojskowe na terenie naszego kraju. Nie zgadzamy się na finansowanie amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego kosztem polskiego. Nie zgadzamy się na kupowanie od pośredników sprzętu zbrojeniowego bez przetargu, bez offsetu i gwarancji technologicznych, za absurdalnie wygórowane ceny – co rodzi podejrzenie, iż polski rząd spłaca w ten sposób zobowiązania wynikające z antypolskiej ustawy amerykańskiej JUST Act 447.
Nie zgadzamy się na publiczne deklaracje elit politycznych w Polsce o bezwzględnej lojalności naszego państwa wobec Izraela, na masowe wydawanie polskich paszportów jego obywatelom, na pisanie polskich ustaw pod dyktando izraelskich polityków. Podkreślamy, iż taki poziom uzależnienia od Izraela osiągnęła Polska pod rządami PiS. Ta partia odpowiada za wpuszczenie do naszego kraju wpływowych organizacji żydowskich, utworzenie kolejnych placówek badawczych lansujących żydowską – antypolską - wersję historii z pieniędzy polskiego podatnika. Postawę jeszcze większej uległości prezentuje PiS wobec USA, które realizują w Polsce interesy Izraela i amerykańskiego lobby żydowskiego, które w swoim interesie wpychają Polskę w konflikt wojenny z naszym sąsiadem Rosją. Naganne jest przyjmowanie przez rządzące elity tajnych umów między Izraelem i rządem polskim.
Nie zgadzamy się na odgrywanie w Polsce przez Jonny’ego Danielsa roli szarej eminencji rządu, prezydenta czy sejmu.
Nie zgadzamy się na ingerowanie ambasad USA i Izraela w wewnętrzne sprawy Polski.
Nie zgadzamy się na brak jawności życia społecznego i gospodarczego w Polsce, czego przykładem są tajne umowy na sprowadzanie gazu ,,katarskiego” do Polski, fakturowanego w USA za bardzo wysoką cenę, bez przetargu, bez podania odbiorcom pełnych kosztów takiej operacji – ze szkodą dla krajowego wydobycia.
Nie zgadzamy się na system bardzo wysokich kosztów stałych w utrzymaniu polskich rodzin - wysokie podatki, wysokie ceny energii, gazu, wody, paliw, ubezpieczeń, żywności itd. System ten pozwala legalnie okradać Polaków, których władza podporządkowuje swoim celom przez spektakularne rozdawnictwo pieniędzy z ich podatków.
Rządzące Polską ekipy kierują się nepotyzmem politycznym w sprawach ekonomii, gospodarki oraz życia społecznego. Za czasów AWS - czyli obecnego POPIS-u - nastąpiło na skalę nie spotykaną rozkradania majątku narodowego, sprzedawano wszystko po jak najniższych cenach, kwitła korupcja na ogromną skalę. Obecnie ci sami politycy pod szyldem PIS odkupują za około 20 – krotnie wyższą cenę to, co oddali ich politycy w ramach AWS prawie za darmo. Zachodzi podejrzenie, że korupcja kwitła zarówno przy oddawaniu majątku narodowego, jak i przy jego odkupywaniu.
Rządząca obecnie ekipa jedynie pozoruje walkę z zalewem lewackiej, antyludzkiej ideologii gender. Jej propagatorzy i organizacje są sponsorowani nie tylko przez zagranicę, ale również z publicznych pieniędzy w Polsce. Trwa walka, którą wygrywają ci pospolici niebezpieczni demagodzy, propagujący oderwanie dziecka od rodziców, rozbicie rodziny, zawładnięcie umysłami najmłodszych Polaków. W tak kluczowej sprawie jak wychowanie młodego pokolenia brak działań wymiaru sprawiedliwości. Podobnie zachowuje się PIS w fundamentalnej sprawie dla przyszłości Polski - ochronie życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci - pozorując tę ochronę.
Nie zgadzamy się z prymitywną, totalitarną propagandą, cenzurą mediów zarówno państwowych, jak i prywatnych – manipulujących świadomością Polaków w celu podporządkowanie ich obcym interesom, godzącym polskim interesom narodowym. Poprzez media dokonano zniewolenia świadomości Polaków ideologią transatlantycką i natowską porównywalnego ze zniewoleniem stalinowskim.
Naszą działalność polityczną, społeczną i gospodarczą opieramy na chrześcijańskich wartościach, chrześcijańskiej cywilizacji i społecznej nauce kościoła katolickiego. Na tych wartościach chcemy rozwijać Polskę i zbudować nową Europę we współpracy z tymi wszystkimi siłami europejskimi, które je wyznają.
Opowiadamy się za integralnością terytorialną Polski, neutralnym państwem w sprawach polityki zbrojeniowej i polityki zagranicznej, własną silną armią zawodową i podporządkowanymi jej wojskami obrony terytorialnej. Polskie Wojsko musi być uzbrajane w oparciu o polską technologię, wdrażana w polskich zakładach zbrojeniowych. Polityka zagraniczna, zamiast obcym interesom, ma wiernie służyć Polsce i Polakom. Nie pozwolimy na szantaż ze strony wpływowych organizacji żydowskich z USA i Izraela w sprawie przekazywania im polskiego majątku.
Nie będziemy brać udziału w żadnych działaniach wojennych przeciwko państwu, które nie wypowiedziało Polsce wojny. Stanowczo nie zgadzamy się na żadne instalacje broni jądrowej obcych mocarstw na terytorium Polski, podobnie jak nie zgadzamy się na obce bazy wojskowe w Polsce. Dążyć będziemy do partnerskiej współpracy z każdym narodem, szczególnie z sąsiadami Polski.
Polityka państwa polskiego w ramach Unii Europejskiej musi sprowadzać się do spraw gospodarczych i stanowić nawiązanie do EWG. Polska nie może ulec polityce „starej” Unii, przyjmującej kurs na likwidację państw narodowych.
Opowiadamy się za pełnym rozliczeniem ekonomicznych rozbiorów polskiego majątku narodowego, pełną samowystarczalnością energetyczną i żywnościową Polski. Polskie, rodzinne gospodarstwa rolne powinny być kołem zamachowym wielu dziedzin gospodarki. Polski chłop musi mieć zapewnioną dochodowość rolniczą w ramach ustawy o gospodarstwach rodzinnych.
Występujemy przeciwko budowie tzw. farm wiatrowych, stosowaniu genetycznie modyfikowanych nasion, żywności genetycznie modyfikowanej, przymusowym szczepieniom dzieci.
Opowiadamy się za, wprowadzeniem do konstytucji RP zapisu o wyłącznym prawie narodu polskiego do i wszelkich zasobów naturalnych polskiej ziemi.
Dążyć będziemy do współodpowiedzialności NBP za rozwój gospodarczy Polski - złotówka ma być konstytucyjnie zagwarantowana jako pieniądz narodowy. NBP będzie również pełnił rolę banku inwestycyjnego, wspierającego wszelkie inwestycje państwowe, samorządowe, gospodarcze, rodzinne. Wyeliminujemy lichwę z polskiego systemu pieniężnego. Będziemy usuwać wszelką patologię korupcyjną.
Dążyć będziemy do odbiurokratyzowania państwowych służb administracyjnych, strategicznych spółek skarbu państwa oraz samorządowych. Opowiadamy się za jak najniższymi podatkami a nawet za podatkiem obrotowym (o ile wyliczenia ekonomiczne na to pozwolą).
Wspierać będziemy prorodzinną politykę państwa. Opowiadamy się za obniżeniem wieku emerytalnego dla mężczyzn do 62 lat, a dla kobiet do 58 roku życia. Wprowadzimy ubezpieczenie społeczne dla matek, które urodziły trójkę i więcej dzieci oraz skrócimy ich wiek emerytalny o rok za każde dziecko urodzone i wychowywane.
Rodzina to podstawa istnienia narodu, oparta na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny. Rodzina jest podstawowym podmiotem prawa, którego nadrzędnym celem musi być zabezpieczenie jej dobra. Bez silnej, zdrowej rodziny nie będzie zdrowego, silnego narodu, silnej Polski.
Opowiadamy się za zwiększeniem kwoty wolnej od podatku dla małżeństw do 20 tys. zł., samotnych do 8 tys. zł. Domagamy się najniższej stawki godzinowej minimum 25 zł.
Wprowadzimy bezprocentowe długoterminowe kredyty dla młodych małżeństw, które budują własny dom rodzinny - udzielane m.in. przez NBP.
Handel musi być przywrócony w ręce polskich kupców, którzy w tej sprawie oczekują od Państwa wszelkiej pomocy.
Domagamy się gwarancji prawa naturalnego, a tym samym zasad moralnych religii katolickiej w życiu publicznym.
Stworzymy warunki dla dobrego i sprawnego funkcjonowania gospodarki opartej o własność prywatną, spółdzielczą, państwową i komunalną.
Będziemy dążyć do zachowania rozwoju kultury polskiej oraz do solidaryzmu narodowego jako ważnej wartości etosu Polaków.
Zrobimy wszystko, aby wychowanie młodzieży był zgodne z tradycjami narodu polskiego i katolickimi zasadami moralnymi.
Celem naszym jest zapewnienie wszystkim Polakom godnych warunków życia i rozwoju, zaś Polsce godnego miejsca wśród narodów i państw świata.
Uważamy, iż właścicielami polskiej ziemi powinni być wyłącznie obywatele polscy.
Podstawowym celem Państwa Polskiego musi być służba narodowi, a więc każdemu Polakowi.
Dążyć będziemy do głębokiej reformy ustrojowej naszego Państwa, od nowelizacji Konstytucji poczynając. Postulujemy godne narodu chrześcijańskiego odwołanie do Boga w Trójcy Świętej Jedynego w preambule Konstytucji RP i stanowieniu prawa.
Uznajemy Naród Polski za suwerena w Państwie Polskim i za jego prawowitego gospodarza na polskiej ziemi.
Polacy to naród żyjący zarówno w kraju jak i na obczyźnie. Dobro jednych i drugich winno być przedmiotem troski władz państwowych. Postulujemy zacieśnienie związków gospodarczych i kulturalnych z Polakami rozsianymi po całym świecie i uczynienie polskich środowisk emigracyjnych siłą czynnie zaangażowaną w rozwój kraju i promocję jego interesów w świecie.
Uznajemy prawo Polaków zamieszkujących za granicą do współdecydowania o sprawach państwa polskiego.
Każdemu Polakowi żyjącemu za granicą powinno się stworzyć warunki powrotu do Ojczyzny.
Dla realizacji powyższych postulatów musimy zjednoczyć siły narodowe. Jesteśmy zobowiązani wskazywać i piętnować uzurpatorów powołujących się fałszywie na ,,patriotyzm”, a jednocześnie potajemnie kupczących Polską z jej wrogami.
Wzywamy Polaków do budowania świadomości narodowej i odnowy moralnej. Nasze pokolenie jest odpowiedzialne za przyszłe losy polskiego narodu i Polski. Nie przegrajmy samych siebie i Ojczyzny.
Podpisują min:
- Zygmunt Wrzodak – Poseł na sejm IV i V kadencji, były członek KK NSZZ ,,S”, Zarządu Regionu Mazowsze, szef NSZZ ,,S” Ursusa, założyciel LPR
- Witold Tomczak – Poseł III i IV kadencji sejmu, europoseł VI kadencji
- prof. Anna Rażny – była przewodnicząca Rady Politycznej LPR
- Stanisław Papież – Poseł na sejm IV i V kadencji
- Stanisław Zadora – Poseł na sejm IV i V kadencji
- Antoni Sosnowski – Poseł na sejm V kadencji
- Jarosław Jagiełło – Poseł na sejm V, VI kadencji
- Adam Śmiech – współzałożyciel LPR oraz V-ce przew. LPR ziemi łódzkiej

 

Sk-ice 07-07-19

 

 
 

KOMENTARZE

 • Jeszcze trzeba się zrocić do kornchauzerowskiego Dudy o ułaskawienie wszystkich winnych gruntowego ziobrohaka na Lepera i solida
  Ułaskawił profilaktycznie tylko Mariusza Kamińskiego a Lech wawelskiz prezessimuskiem, Ziobro i ich słupy gebelsowskiej dialektyki dotychczas nie zostali ułaskawieni za odkrycie naszości (bliźniaczej do PO i SLDowskiej ) wojny z Irakiem i jej wsparcia frontem jedności narodowej na Lepra i solidarnego z nim Giertycha gebelsowskimi kręgami podejrzeń i gruntowym Mariusza Kamińskiego ziobrohakiem.
 • @
  Oddanie Polski Królowej Niebios, zgodnie z wiedzą biblijną (Księga proroka Jeremiasza - 44) kończy się zapowiedzianą przez Boga katastrofą i utratą miesjca życiowego.

  Najnowsze posunięcie tj zawierzenie resortu zdrowia tejże Królowej Niebios, daje ten sam efekt i to ekspresowo!
 • @telewidzacy 00:06:00
  Właśnie, a artykuł 117 kodeksu karnego, wskazuje że rząd i opozycja to są przestępcy przeciwko pokojowi i ludzkości.

  To coś więcej niż np bycie hersztem gangu obcinaczy palców (i głów).
 • Krótkie przypomnienie nt społecznej nauki Kościoła Katolickiego
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2018/02/jonny_daniels_ojciec_rydzyk-696x475.jpg

  https://pbs.twimg.com/media/DpFXAZQX4AIKHOY.jpg

  https://www.youtube.com/watch?v=tRX-KEXBvYY

  Krótko mówiąc ta nauka to budowanie lucyferańskiego Nowego Porządku Świata poprzedzonego depopulacją. Ten nowy porządek, uzyskał też nową nazwę: ,, Zrównoważony Rozwój".

  Oczywiście społeczna nauka Kościoła Katolickiego, zakłada że czstkę planety poprowadzą ziomkowie pana Morawieckiego wespół zespół z KRK który dwoi się i troi żeby Europę zalała fala afrykanczyków i muzułmanów.

  Warto by jeszcze sprawdzić kto to jest Malik al Amlak, największy wróg Allacha.
 • Ekonomicznie
  to naprawdę piękny program jest. Stawka godzinowa minimum 25zł na h. Fantastycznie. Bezrobocie będzie kolosalne, no bo jak panowie zamierzają przymusić właścicieli firm, by ci płacili 25 złotych minimum? Chyba że będzie to 25 złotych po galopującej inflacji, to co innego.
  W sumie po co się rozdrabniać, ja już dawno temu rozmawiałem z przedstawicielami Solidurności, którzy zbierali podpisy pod pomysłem wprowadzenia takiej stawki godzinowej. Zapytałem się, to czemu od razu na zapas nie zrobić 100zł na godzinę, bo tłumaczyli że w Niemczech to jest nawet więcej niż proponowali. Panowie zdaje się chcą przelicytować PiS. To się oczywiście nie uda. PiS w przeciwieństwie do was to są sfery sacrum, a wy to zwykli profani którzy podczas ceremonii w której odśpiewano odę do lucyfera, stali jak na tureckim kazaniu.
  KRK zawsze wybierze sobie do współpracy ziomków pana Morawieckiego i Wojtyły. Bo który z was gotowy jest przeprowadzić bez mrugnięcia okiem depopulację ludzkości?

  No chyba że z głupoty. Wprowadzając 25 zł na godzinę (minimum) to sprzątaczka za dzień pracy weźmie jakieś 200zł. Tylko że owe 200zł musi zostać wypracowane, a jak to ma zrobić sprzątaczka? Albo jak 60% zatrudniających Polaków małych i średnich firm (oraz mikroprzedsiębiorstw) przymusić by płacili pani od sprzątania takie pieniądze? Czy każdy forsę będzie mógł drukować sobie sam? No bo skąd ma ją brać??
 • @Oracz 01:35:50
  "jak panowie zamierzają przymusić właścicieli firm, by ci płacili 25 złotych minimum? Chyba że będzie to 25 złotych po galopującej inflacji, to co innego."

  Proszę mnie dobrze zrozumieć, zadając poniższe pytanie, nie kwestionuję tego co Pan napisał, tylko chcę zagłębić się w mechanizm kształtowania cen i płac. Oto moje pytanie:

  Dlaczego płaca mimimalna kilka kilometrów na zachód od Odry może wynosić 37zł na godzinę, a kilka kilometrów na wschód 14,7zł ?

  Nie ma tam przecież muru ani zasieków z drutu kolczastego ani zaporowych ceł. Co Pan myśli?
 • @Pedant 07:32:07
  Ależ bez żadnego problemu możemy Niemców przelicytować przy określaniu tej stawki. Żaden problem.
  Zresztą żaden problem pracować (legalnie) w Polin np za 7zł na godzinę. Dziś przy oficjalnej minimalnej stawce i bez płacenia ZUS. Robi się to za pomocą dwóch umów zlecenia.
  Płaca minimalna jest potrzebna milionowej armii urzędników, by z dnia na dzień podnieść im wszystkim płacę. Reszta, jak pisałem, może legalnie pracować za marne grosze.
 • @Oracz 07:43:21
  Nie odpowiedział Pan na moje pytanie. Proszę się zastanowić przed odpowiedzią.

  Mnie chodzi o mechanizm kształtowania cen i płac. Czy uważa Pan, że niskie płace wzmacniają gospodarkę a wysokie osłabiają? Czy są inne czynniki?

  Czy proporcja podziału dodanej wartości na płace i zysk właściciela odgrywa rolę, i jaką?

  Jak wygląda w tym kontekscie akumulacja kapitału w Polsce?
 • Podpisuje się pod tym programem ! To jest mój program !!!!!
  Apel do autorów listu ! wydrukować ten apel na kartce papieru i dawać do rąk Polakom ! bo na żydowskie mass-miedia nie macie co liczyć !!

  To jest program dla Polski i Polaków Słowian !  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @Oracz 00:14:01 Chrystus w Ewabngelii informuje swych wyznawcow, że mogą się uważać za potomstwo mitycznego Abrahama
  A formalne potomstwo uwzględnia aksjomat Marksa o pasożytnictwie jako jedynie naukowej własności wszelakiego życia (i niemal wszelakiego ruchu).Wic naśladowanie prezessimusa, Gebelsa i Hitlera a nawet abp Życińskiego i Stalina w osądzaniu wszystkich na wzór glajszlachtowania historii apelem smoleńskim jest tylko ograniczenie sluszne i celowe.
 • Szanowny panie Zygmuncie (piszę słowo "panie" z małej litery, bo dużą rezerwuję tylko dla Pana Boga)
  Powyższe wystąpienie, ze wszech miar słuszne, ma jedną ale za to zasadniczą wadę. Otóż na cały ten obszerny elaborat, doczytałem się jednego zdania odwołującego się do... Pana Boga.
  Panie Zygmuncie, to już było. Niczego nowego tutaj od czasów tej całej zbrodniczej (w skutkach) Solidarności, nie widzę.

  Za czasów Solidarności wycieranie się Panem Bogiem (Tym, o zgrozo, neokatechumenalnym) było nawet jeszcze bardziej "natchnione" (ze strajkami po kościołach włącznie).

  Panie Zygmuncie, dziwne jest to, że po tych już 30-letnich doświadczeniach w tej "wolnej" Polsce, nadal naiwnie myślicie, że polityką, kampanią wyborczą z "demonkratycznymi" wyborami, itp, zmieni się w Polsce coś na lepsze...
  Przecież taki karnawał, za każdym razem słusznych wystąpień, mamy co jakiś czas, przez te całe 30 lat tej 'wolności".
  Czy Wy tego nie widzicie?, że psy szczekają a karawana likwidacji Królestwa Matki Boskiej Królowej Polski idzie dalej?

  Panie Zygmuncie.... NIE MA INNEJ DROGI DAL POLSKI I POLAKÓW, sama nasza Królowa Matka Boska o tym mówi :
  http://gibson.neon24.pl/post/147859,nie-pozwole-na-zaglade-narodu-polskiego

  ALE KTO JEJ SŁUCHA!?

  PRZESTAŃCIE JUŻ WIĘC Z TĄ POLITYKĄ SŁUSZNYCH POSTULATÓW (xx,xx złotych/ godzinę, itd) BO AŻ RZYGAĆ SIĘ CHCE!
  Ile jeszcze razy, Polacy będą się podpisywać pod takimi bzdurami?!

  Czy Pan Jezus nie powiedział : PRZYJMIJ TROSKĘ O MOJE SERCE, TROSKĘ O ŚWIAT POZOSTAW MNIE....
  A czy Matka Boska nie powiedziała : NIGDY, NICZEGO NIE STARAJ SIĘ ZAŁATWIAĆ NA SWOJĄ RĘKĘ, ALE ZAWSZE ZASIĘGAJ RADY TEGO KOGO MIŁUJESZ...

  Szanowny Panie Zygmuncie!
  Nie widać w tym waszym wystąpieniu, żadnych nawet śladów tego "zasięgania rady Tego kogo miłujecie".

  Matka Boska od wielu już stuleci przychodzi do Polski (i nie tylko) z jednym i tym samym przesłaniem, tutaj o tym pisałem :
  http://gibson.neon24.pl/post/149514,wszystkie-wieksze-tragedie-narodowe-byly-przepowiedziane
  Obecnie także przychodzi i to nie tylko już sama Matka Boska, bo przychodzi też Bóg Ojciec, Pan Jezus, Duch Święty i wielu Świętych...
  A przychodzą Oni z "Orędziami na Czasy Ostateczne które właśnie nadeszły"....
  Kto wg was polityków, ma jeszcze przyjść, byście w końcu zrozumieli, że nie tędy droga!? Że ta wasza polityka prowadzi Polskę i świat na piekielne zatracenie!?

  Ile razy Pan Jezus ma przychodzić z przesłaniem, że "tylko te narody przetrwają, które obiorą Mnie za króla..."!?

  CZY Z TAKIEJ (proponowanej przez Was) POLSKI WYJDZIE ISKRA NA CAŁY ŚWIAT!?

  Ile razy Ks. Natanek ma jeszcze chodzić z naszą Królową do Sejmu- należnego Jej, Królowej naszej miejsca!?
  Czy ktoś z gron sygnatariuszy tego wystąpienia, był pod Sejmem i uznał swoim autorytetem to należne Jej miejsce!?

  Szanowny Panie Zygmuncie, nie liczcie na poparcie myślących Polaków, to z czym wychodzicie już było... za tej całej Solidarności.

  P.S. poza tym, nie wszyscy w tym gronie sygnatariuszy tego wystąpienia mają jeszcze społeczny mandat zaufania. Niektórzy go już utracili.
 • @Pedant 08:10:38
  Nie wiem co to są niskie płace i nie wiem co to są wysokie place.
  Ale wiem że pieniądze muszą być wypracowane. Żadna sprzątaczka nie wypracuje 200 zł (plus ZUS) myjąc podłogi i odkurzając sprzęty. Ktoś te pieniądze będzie musiał zarobić.

  Bóg będzie musiał ten głupi naród naprawdę przeczołgać.
 • @
  Cóż. Też bym chciał być młody, piękny i bogaty.
  Tylko - jak to zrobić?
 • 5***** dla Autora za temat.
  http://m.neon24.pl/9c535eb4bf039d166796edf8122c84be,14,0.jpg

  Szanowny Pan, budował polskie traktory w Ursusie i dobrze zna wszystkie zalety tego pojazdu ze sprawnym silnikiem.

  System traktora z niesprawnym silnikiem, nawet jednego tłoka nie pociągnie przyczepy z burakami.

  Sprawny system demokracji może, więcej jak 40 milionów Polaków wieźć w lepszą przyszłość. Dlatego, bez naturalnej równowagi sprawnego sytemu naród, czy jakaś partia nic nie zrobi.

  Samo chciejstwo Solidarności z zablokowanym systemem demokracji trójpodziałem jako równowaga, wpędziło Polaków w maliny.

  Boski trójpodział jest zbyt poważny dla ludzi używających 10% mózgu.
 • Panie pośle Wrzodak
  Można sprawdzić waszą (dawnego LPR u) wiarygodność. Zatrudnij mnie Pan jako pomoc domową za 25 złotych na godzinę i pełną umowę z ZUS. Jak się to Panu uda i przepracuję u Pana rok na takich warunkach, to się Pan w moich oczach uwiarygodni!
 • @Oracz 09:03:06
  "Nie wiem co to są niskie płace i nie wiem co to są wysokie place."

  No to ja Panu powiem. Niskie płace to są takie, które ledwo starczają na życie, albo i mniej (kiedy pracowników nie stać na utrzymanie rodziny/dzieci czyli na biologiczną reprodukcję pokoleń).

  Wysokie płace są wtedy gdy pracownicy mają znaczącą nadwyżkę, która pozwala in na rzeczy dodatkowe, na wakacje, wolnyc czas, inwestycje w swój rozwój, aktywność społeczną (to można traktować jako definicje klasy średniej będącej kręgosłupem wolnego obywatelskiego społeczeństwa.

  "Ale wiem że pieniądze muszą być wypracowane."

  Dlaczego pracobiorca (błędnie zwany pracodawcą) kupuje pracę od pracowników? Ano dlatego, że ich praca jest warta więcej, niż to co im płaci. Stąd bierze się jego zysk. Inaczej nie zawracał by sobie głowy.

  Ważna jest proporcja podziału, jaką część dostaje pracownik a jaką pracobiorca.

  W warunkach braku regulacji, strukturalnego bezrobocia i słabych związków zawodowych, płace muszą spaść do biologicznego minimum.

  To rodzi dwa problemy; pierwszy że uzyskana przez przedsiebiorców nadwyżka czyli zakumulowany kapitał nie może być zainwestowany w produkcję dóbr bo większość społeczeństwa stać tylko na artykuły pierwszej potrzeby. Do może prowadzić do stagnacji a nawet to kurczenia się gospodarki jako całości.

  Drugi problem - zakumulowany kapitał nie ma innego miejsca niż inwestycje/spekulacje finansowe (włacząc oprocentowane pożyczki dla biedniejszych) co prowadzi do pustego wzrostu, okresowych załamań i koncentracji majątku w rękach nielicznych.
 • @Pedant 09:45:29
  Czyli wysokie płace były za PRL, a po gusłach Katz-Wojtyły po wywoływaniu ducha, są na ogół niskie płace.

  1 List św. Jana

  Musimy strzec się Antychrystów i świata

  4,1 Umiłowani,
  nie dowierzajcie każdemu duchowi,
  ale badajcie duchy, czy są z Boga1,
  gdyż wielu fałszywych proroków
  pojawiło się na świecie.  Panie Pedant. Ja 18 lat temu płaciłem dziewczynie 200 zł dniówki, do której, w zależności od humoru dokładałem jeszcze do 30zł by zobaczyć uśmiech na jej twarzy. Mnie Pan podstaw ekonomii uczyć nie musi, bo z przedmiotu ,,podstawy ekonomii" miałem 5kę na świadectwie.
 • @Oracz 09:52:09
  "Panie Pedant. Ja 18 lat temu płaciłem dziewczynie 200 zł dniówki, do której, w zależności od humoru dokładałem jeszcze do 30zł by zobaczyć uśmiech na jej twarzy. Mnie Pan podstaw ekonomii uczyć nie musi, bo z przedmiotu ,,podstawy ekonomii" miałem 5kę na świadectwie."

  Bardzo fajnie. W takim razie proszę jeszcze raz o odpowiedź na:

  Mnie chodzi o mechanizm kształtowania cen i płac. Czy uważa Pan, że niskie płace wzmacniają gospodarkę a wysokie osłabiają? Czy są inne czynniki?

  Czy proporcja podziału dodanej wartości na płace i zysk właściciela odgrywa rolę, i jaką?

  Jak wygląda w tym kontekscie akumulacja kapitału w Polsce?
 • @Oracz 09:52:09
  Mnie Pan podstaw ekonomii uczyć nie musi, bo z przedmiotu ,,podstawy ekonomii" miałem 5kę na świadectwie.
  Z socjalistycznej czy kapitalistycznej?
 • @wercia 10:11:14
  W 1996r
 • @Pedant 09:58:25
  Rozmawialiśmy o podstawach ekonomii. A Pan przepytuje mnie z ekonomii, która na domiar złego ma kilka tzw szkół.
 • @Oracz 10:15:27
  "A Pan przepytuje mnie z ekonomii, która na domiar złego ma kilka tzw szkół."

  Fajnie, niech Pan odpowie według szkoły, która Panu odpowiada.
 • @Pedant 10:26:14
  Nie rozumiemy się. Ja nie znam tych teorii, bo są to w gruncie rzeczy teorie. Co to w ogóle znaczy gospodarka w tym przypadku?

  Można mieć mocną gospodarkę przy biedzie obywateli? Chyba tak. A można mieć słabą gospodarkę przy bogactwie obywateli? To chyba też niewykluczone.

  20 lat temu byłem na wczasach w Amsterdamie, i z niejakim zdziwieniem zauważyłem np stary tabor tramwajowy. Bogaci Holendrzy tłukli się starymi tramwajami i pewnie dlatego każdy z nich żył dostatnio.
  Ja mam super tramwaje po 6 mln złotych sztuka, ale wcale a wcale nie czuje dostatku. Bo sporo kosztuje mnie przejechanie się takim tramwajem. W okolicy zoo w Warszawie jest nawet przystanek tramwajowy długości z 15m ze stali nierdzewnej. To musiało sporo kosztować i na tym przykładzie można by pomyśleć że gospodarka świetnie funkcjonuje.

  Niech mnie Pan nie przepytuje z ekonomii bo tej nie studiowałem. Zresztą większość teorii z tego zakresu (wzajemnie wykluczających się w zależności od tzw szkoły) pewnie by mnie nie zainteresowało.

  Rozmawialiśmy o podstawach i tu Pan ma do wykazania, skąd wsiąść pieniądze by szatniarzowi płacić 200zł dniówki, a przy bardziej wymagających pracach płacić wielokrotnie więcej.

  Póki co to ja wykazałem że podniesienie płacy minimalnej z dnia na dzień zmienia płace milionowej armii urzędników, na plus. Reszta może się i tak wypchać sianem.
 • @Oracz 10:50:32
  "Niech mnie Pan nie przepytuje z ekonomii bo tej nie studiowałem. Zresztą większość teorii z tego zakresu (wzajemnie wykluczających się w zależności od tzw szkoły) pewnie by mnie nie zainteresowało."

  Ja nie opieram się na studiach czy podręcznikach tylko na logicznej analizie zjawisk mnie i Panu dostępnych. Więc proszę nie podchodzić do tego jak do egzaminu z wiedzy, tylko posłużyć szarymikomórkami.

  "Rozmawialiśmy o podstawach i tu Pan ma do wykazania, skąd wsiąść pieniądze by szatniarzowi płacić 200zł dniówki, a przy bardziej wymagających pracach płacić wielokrotnie więcej."

  Zadał Pan pytanie natury mikroekonomicznej, w czym Pan może lepiej się znać ode mnie. Ja postawiłem kwestię w kontekscie makroekonomicznym, od którego mikroekonomia może zależeć.

  To tak jakby lekarz zafiksował się na fizjologicznym podejściu, gdy przyczyną problemu była infekcja.
 • @Oracz 10:50:32
  "Nie rozumiemy się. Ja nie znam tych teorii, bo są to w gruncie rzeczy teorie."

  Przecież to Pan pierwszy wspomniał o "kilku szkołach." Nie da się z Panem rozmawiać. Do widzenia.
 • Szanowny Panie autorze
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  po tym, jak wybraliście sobie na prezia Romana Giertycha, nikt poważny nie będzie Was słuchał,

  pokazaliście tym całkowitą nieudolność i brak rozeznania.
 • @Pedant 08:10:38
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  Właśnie w tym celu, kształtowania podziału zysku przedsiębiorstwa na zysk właściciela i płace, system podatkowy powinien być progresywny.

  Progresywny podatek dochodowy to najlepszy sposób zapewnienia przyzwoitych płac, a nie jakaś płaca minimalna, którą można obejść.
 • @Oracz 09:03:06
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  Bo tak prawdę mówiąc, praca sprzątaczki jest idiotyczna, nigdy sprzątaczek nie zatrudniałem.

  No, ale jeśli jest tak, że pracownik produkcyjny pracuje o wiele wydajniej, jak ma asystentkę w postaci sprzątaczki, to odpowiedź jest jasna - pencje dla obojga wypracowują obydwoje.
 • @Pedant 09:45:29
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  oczywiście, można myśleć, że coś w tym jest - fałszywym podziale na pracodawcę i pracobiorcę,

  ale może też być inaczej, Pan błędnie rozumie termin "praca"

  a więc praca to co innego, niż robota

  praca = płaca,

  dlatego, płacodawca = pracodawca.

  Niech Pan pomyśli o tych wszystkich, co się zatrudnili przy jakiejś robocie, a nie dostali żadnego wynagrodzenia,

  umowa o pracę była, tylko że nie było żadnej pracy, bo nie było płacy.
 • @interesariusz z PL 12:45:07
  "praca = płaca,

  dlatego, płacodawca = pracodawca"

  Nieprawda. Pracownik pracuje czyli dostarcza pracę.

  Inaczej ludzie pracy byliby pasozytami zaś szlachetni "pracodawcy" i płacodawcy dobrodziejami. O to zresztą chodzi w tej orwellowskiej manipulacji językiem, aby wpoić pracownikom poczucie winy i zamaskować tych co ich wykorzystują.
 • @Pedant 12:53:56
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  może to i orwellowska manipulacja, a może określenie to wzięło się z życia?

  Pracownik pracuje, a dokładniej trudzi się, z pracą nieodłącznie związana jest płaca.

  Takie właśnie ma znaczenie rdzeń "praca" w terminia "pracodawca", ktoś, kto zatrudnia, a nie płaci, nie jest pracodawcą.
 • Takim bełkotem....
  .... chcecie zmieniać Polskę?
  Przecież to jest zbiór pobożnych życzeń a nie program poważnego gremium , które :chce, zrobi, opowiada się, nie zgadza się itd., itp.

  Do przedszkola idźcie opowiadać bajki dla dzieci!
 • @Jan Paweł 08:43:22
  Szanowny panie Zygmuncie, przepraszam za te emocje, ale patrząc na to co się dzieje w tym teraz "wolnym" świecie i Polsce, to każdy normalnie funkcjonujący instynkt samozachowawczy włącza alarm.
  No..., normalnie funkcjonujący instynkt samozachowawczy, bo gdy się rozglądnąć dookoła, to widać, że jest to obecnie towar (jak wszystko na tym wolnym rynku) deficytowy.
  Pozdrawiam

  P.S. mam nadzieję, że czuje pan jednak to, że bez naszej Królowej, która zaprowadzi nas Polaków pod tron Jej Syna, nie mamy najmniejszych szans na przeżycie.
 • @Pedant 08:10:38
  Jak będziemy mieli tyle fabryk w kraju i poza krajem jak Niemcy, to będziemy mogli mieć podobne stawki płac.
  Proste jak drut i jak budowa cepa.
  Więc teraz chyba rozumiesz.
  Dla przykładu, Niemcy mieli Mercedesa, BMW, Audi, Wolswagena, a my małego i dużego Fiata.
 • autor
  ,,Domagamy się najniższej stawki godzinowej minimum 25 zł. „

  Inflacja i to wysoka gwarantowana, zatem minimum dwukrotny wzrost cen towarów i usług, bo i straganiarka będzie chciał zarobić te minimum 25 zł i każdy jeden wytwórca podniesie ceny by móc zapłacić zatrudnionemu pracownikowi.

  ,,Stworzymy warunki dla dobrego i sprawnego funkcjonowania gospodarki opartej o własność prywatną, spółdzielczą, państwową i komunalną.”

  Dobrze by było przyjąć takie rozwiązanie.

  ,, Postulujemy godne narodu chrześcijańskiego odwołanie do Boga w Trójcy Świętej Jedynego w preambule Konstytucji RP”

  Więcej niż połowa Polaków nie chodzi do kościoła a nawet ci co chodzą przestają wierzyć, idą bo teściowa, albo żona tak sobie życzy iść. Pozostańmy przy rozdziale kościoła od państwa i od watykańskiej agentury.

  ,,Uznajemy prawo Polaków zamieszkujących za granicą do współdecydowania o sprawach państwa polskiego.”

  Ci za granicą nie płaca w Polsce podatków, budują gdzie indziej, swą pod inną propagandą, niech więc gdzie indziej wybierają sobie polityków do rządzenia.

  Rychło w czas, żeście się obudzili, a z tym programem macie gwarantowane, kto wie może nawet zero poparcia.
  Ale próbować warto.
 • @Oświat 17:42:12
  Przecież OjDyr spuścił ich razem z wodą, to spuści ich raz jeszcze w razie czego. A oni go jeszcze w rączkę pocałują, o ile im jej nie wyrwie w ostatniej chwili.
 • autor
  Ale próbować warto.
  I dopiszę, że trzeba podjąć tą próbę odbudowanie LPR.
  Najpierw będzie porażka, później długa droga przed wami i trzeba będzie znaleźć sposób na pozyskanie poparcia wyborców. Samą krytyką sukcesu nie osiągniecie. Trzeba będzie czegoś znacznie więcej. Potrzebny będzie także lider, …ktoś nowy...
 • @Oracz 17:46:40
  też tak myślę, bo albo to ma być partia Polska, albo radia Maryja
 • @Oświat 17:20:09
  Polska jest na 13. miejscu na liście najlepszych państw do życia i pracy.
  To ranking przygotowany przez bank HSBC.
  W porównaniu z rokiem poprzednim Polska awansowała o 10 miejsc. Pierwsza trójka to: Szwajcaria, Singapur i Kanada.
  Teraz przez PIS-iorów pół świata nam się zwali na łeb. Komu nasza bieda przeszkadzała?
  Komu??

  8-)))))))
  pzdr
 • @Oświat 17:20:09
  "Jak będziemy mieli tyle fabryk w kraju i poza krajem jak Niemcy, to będziemy mogli mieć podobne stawki płac.
  Proste jak drut i jak budowa cepa.
  Więc teraz chyba rozumiesz."

  Pan rozumie? To proszę wytłumaczyć jak i dlaczego właściciele tych fabryk przekazują znaczącą część swoich zysków ogółowi niemieckich pracowników? Przez wysokie podatki do budżetu państwa aby państwo przekazywały te środki na dopłaty do płac? Ciekaw jestem.

  Może pana mózg jest prosty jak drut i cep.

  Dlaczego udział płac w polskim PKB jest na szarym końcu w Europie (48% zamiast 56%)? Czy niskie płace generują popyt na produkcję i inwestycje? Czy raczej są zachętą do emigracji?
 • @Pedant 18:31:15
  "Jak będziemy mieli tyle fabryk w kraju i poza krajem jak Niemcy, to będziemy mogli mieć podobne stawki płac.
  Proste jak drut i jak budowa cepa.
  .......
  Dalej nie rozumiesz.
 • @Pedant 18:31:15
  Czy niskie płace generują popyt na produkcję i inwestycje...

  ...niskie płace w Chinach i olbrzymi popyt na produkcję i inwestycje
  ....idziemy tą samą drogą
 • @Oświat 17:20:09
  No tak,ale patrząc na ostatnie 30 lat można odnieść wrażenie,że komuś z zewnątrz (oczywiście wewnątrz niestety też) bardzo zależy na tym by Polska nie miała własnego przemysłu.A przecież nie jest tak,że w Polsce (nawet tak ograbionej przez zachodnie korporacje) nie ma kapitału by rozpocząć od podstaw nawet przemysł motoryzacyjny. Sam zakup (bardzo awaryjnych zresztą) 32 sztuk samolotów F35 to koszt około 20 miliardów zakupu maszyn plus około 40 miliardów budowy infrastruktury do ich eksploatacji. Czyli powiedzmy około 15 miliardów dolarów. Jest to suma,która w zupełności by wystarczyła do stworzenia polskiej marki motoryzacyjnej produkującej co najmniej około miliona sztuk pojazdów rocznie.
 • Szanowny panie Zygmuncie
  Zachęcam do przeczytania bardzo ciekawego artykułu :
  https://marucha.wordpress.com/2019/07/08/trump-wstapil-do-chabad-lubawicz-i-stworzy-nowy-izrael-zydowski-publicysta-zginal-po-wyjawieniu-tej-informacji/

  Nie mamy żadnych szans, bez szczerego NAWRÓCENIA, MODLITWY I POKUTY, jak od wielu wieków prosi, błaga, nakazuje nam, płacze Matka Boska
  http://gibson.neon24.pl/post/149514,wszystkie-wieksze-tragedie-narodowe-byly-przepowiedziane
 • @Husky 18:20:34
  To ja pierdolę ten HSBC.
 • @Pedant 18:31:15
  Wysokie podatki czyli VAT 19%??

  W sumie wysokie. Lecz u nas są wyższe znaczenie.
 • @Jan Paweł 22:17:08
  Matka Boska dała panu Daniels!
 • @Oracz 23:44:25
  Ja nie pierdolę ten HSBC......
  bo mam tam konto
  Przykro mi

  8-))))
 • @Husky 00:03:55
  A mnie jest przyjemnie.
 • @Oracz 00:06:26
  w takiej....z bankiem?
  sodo maso?
  Bo ja wolę z piękniejsza strona ...
  czy ze mną coś nie tak?
  8-)))))

  Dobranoc
 • @Husky 00:14:41
  Prawdopodobnie wszystko ((((-8
 • @Montezuma 20:18:31
  Pisałem o tym:
  http://oswiat.neon24.pl/post/149417,list-otwarty-wygrac-wybory

  ....Po drugie, zadeklarować odbudowę w kolejnej kadencji sejmu, polski przemysł samochodowy.
  To przywrócić Polakom pewnego rodzaju dumę, że znów posiadamy własny, krajowy przemysł samochodowy.
  Da sie to osiągnąć tworząc spółkę skarbu państwa, kilku wiodących podmiotów gospodarczych i wielu małych prywatnych firm, które obecnie borykają się z brakiem zamówień i szans na rozwój, a dla których taka inicjatywa byłaby olbrzymią szansą na stały, stabilny rozwój.

  Ten list w formir e-malil wyślę ponownie pod koniec tygodnia
  Może ktoś z Neonowców również chce się pod nim podpisać, może pan Wrzodak i pozostali byli posłowie?
  A może wspólnie coś napiszemy?
 • @Oracz 23:48:21
  Bluźnierstwa przeciw Panu Bogu i Matce Boskiej są bardzo boleśnie karane przez Pana Boga, np zapadnięciem się ziemi po nogami (prawdopodobnie leci się w czeluście piekieł).
  Nie ja tutaj jestem sędzią, ale stanowczo zachęcam Cię do skasowania tego wpisu, wyspowiadania się z tego ciężkiego grzechu bluźnierstwa oraz podjęcia stosownej pokuty (np pielgrzymowania na Jasną Górę) i zadośćuczynienia (np codziennym odmawianiem Różańca przez np miesiąc)...

  Szanowny panie Zygmuncie, jeżeli autor tego wpisu nie skasuje go, to proszę o to pana.
 • @Jan Paweł 08:51:35
  Bóg nie ma matki. Królowa Nieba to zakazane bóstwo, jednak jak widać - katolik w wersji twin turbo, olewa Pisma Święte, ma w nosie proroctwa.

  ,,Matka Boska" daje panu Daniels łamy swoich mediów, byście jeszcze za życia zaplakali krwawymi łzami.
  Tego typu zdjęć jest na pęczki, gdy OjDyr dokonuje jekiegoś dealu z wojskowym israelskim.
  A to w sumie jakiś rodzaj tresury mas. Sam 20 lat temu słuchałem RM, gdyż pierwsze zaobserwowane przeze mnie cuda kierowały mnie pod ,,opiekę" królowej nieba. To jak OjDyr przeszlusował od krytycznego zdania n/t syjonistów, do ich przyjmowania i promowania jest wielce intrygujące.
 • @Oświat 19:31:38
  "Dalej nie rozumiesz."

  To wy nie rozumiecie i dlatego nie potraficie wyjaśnić swoich twierdzeń.
 • @Oracz 09:04:04
  "Bóg nie ma matki."

  Wcielony (poprzez unię hipostatyczną) Bóg Syn ma Matkę, bo poczęła go z Ducha Świetego, nosiła Go w swoim łonie, zrodziła i wykarmiła.

  https://sep.yimg.com/ca/I/yhst-47912705652979_2272_81208830
 • @Oracz 10:13:43
  To wtedy był taki przedmiot? ja miałem ekonomikę przedsiębiorstw.
 • @Oświat 17:20:09
  Ty nie rozumiesz. Popatrz jak poszły w zarobkach do przodu CHiny. I porównać to z Polską. Choć obecnie w Polsce tak źle nie ma. Przynajmniej w moim małym regionie. każdy kto chce, to pracę znajdzie.
 • @Oświat 17:42:12
  To raczej z inflacją by się nie wiązało. Bo wcale nie musiałoby to oznaczać spadku wartości pieniądza. Z tym, że administracyjne takie zarządzenie to załatwiłoby małe firmy (z jednym, dwoma pracownikami) i w zasadzie skutkiem pewnie byłby wzrost bezrobocie, a pracownicy byliby bardziej eksploatowani.
 • @Oświat 19:35:54
  Nie idziemy. Chinzycy na tym korzystają, bo firmy zagraniczne muszą ich dopuszczać do technologii. I płace w Chinach poszły bardzo mocno w górę, a u nas tak sobie.
 • @Wican 20:12:56
  ,,Ekonomikę przedsiębiorstw" miałem w Zasadniczej Szkole Zawodowej. A potem w Średnim Studium Zawodowym, o profilu spoleczno-prawnym miałem ,,podstawy ekonomii". Wszystkie te szkoły państwowe.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930